WEKTOR SPÓŁKA JAWNA M.MROCZKOWSKA, Ł.PRZECISZEWSKI realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: Granty na Export. Przeznaczenie środków na udział w targach w Polsce, Rosji i Belgii.

Celem projektu jest dywersyfikacja rynków zbytu oraz wzrost przychodów przedsiębiorstwa na rynku rosyjskim i belgijskim.

Dofinansowanie projektu z UE: 519 452,13 zł.

Fundusze Europejskie